LSDP Vilkaviškio skyriaus konferencija
Praeitą šeštadienį Lietuvos socialdemokratų Vilkaviškio skyriaus bičiuliai Kybartuose susirinko į ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Joje dalyvavo ir partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Pirmiausia ataskaitą už praeitus metus tradiciškai pateikė Vilkaviškio skyriaus pirmininkas Algirdas Bagušinskas. Jis priminė, kad paskutiniai dešimt mėnesių pažymėti svarbiais politiniais įvykiais šalyje ir rajone, vyko aktyvus kasdienis politinis gyvenimas. Pirmininko nuomone, LSDP Vilkaviškio skyriaus autoritetas ir stiprėjimas padėjo rajone išlaikyti politinį stabilumą, nors per Savivaldybės tarybos darbo laikotarpį vyko pokyčių.
Džiugu, kad Vilkaviškio skyriuje sparčiai augo bičiulių gretos: 2007-01-01 juos vienijo 394, 2009-01-01 – 487, o dabar – 640 bičiulių. Per ataskaitinį laikotarpį reguliariai vyko partijos Tarybos posėdžiai, konferencijos. Sistemingai savo susirinkimus organizavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio grupės. Daugiausia naujų narių buvo priimta Vilkaviškio pirmoje, Vištyčio, Kybartų antroje grupėse. Bičiuliai aktyviai dalyvavo partijos organizaciniuose renginiuose, patys rodė iniciatyvą. Vilkaviškio socialdemokratai nuolat gausiai dalyvauja sąskrydyje Giruliuose, Kalėdų, Velykų, Kovo 8-osios, maisto dalijimo akcijose. Grupės organizuoja ekskursijas, sąskrydžius, bendras grupių vakarones.
Baigdamas ataskaitą A. Bagušinskas padėkojo grupių pirmininkams, Tarybos nariams, pavaduotojams, sekretorei, Seimo nariui ir jo padėjėjams, visiems partijos bičiuliams už ataskaitinį laikotarpį, teiktą paramą, rodytas iniciatyvas ir bendras pastangas, propaguojant socialdemokratiją rajone, kuriant mūsų krašto žmonių gerovę.
Taip pat konferencijoje savo ataskaitas pateikė Finansų, Etikos ir procedūrų komisijos.
Svarbiausias konferencijos darbotvarkės klausimas buvo skyriaus pirmininko rinkimai. Į skyriaus pirmininko postą buvo pasiūlytos dvi kandidatūros – Algirdo Bagušinsko ir Algirdo Neiberkos. Renkant skyriaus pirmininką balsavime dalyvavo 112 skyriaus bičiulių. Slapto balsavimo būdu daugiau balsų surinko Vilkaviškio pirmos grupės pirmininkas Algirdas Neiberka. Naujojo pirmininko siūlymu konferencijoje buvo patvirtinti trys jo pavaduotojai – A. Bagušinskas, A. Blauzdžiūnas ir B. Polita.
Taip pat konferencijos delegatai patvirtino Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų, naujos Tarybos sudėtį, išsirinko atstovus į partijos prezidiumą, Tarybą ir kt.
Konferencijos metu pasisakė partijos pirmininkas A. Butkevičius, išrinktas skyriaus pirmininkas A. Neiberka, jo pavaduotojai ir dauguma kitų delegatų bei svečių.
Po oficialios dalies Vilkaviškio skyriaus bičiuliai diskusijas pratęsė prie bendro vaišių stalo.